RODO - FLESZ Świdnica

Szanowni Państwo

 

 

Uprzejmie informuję, iż Administratorem  Państwa danych osobowych jest Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica

 

Państwa dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, nip, regon, pesel, numer dowodu tożsamości, numer paszportu, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek będą przetwarzane:

 

 • ze względu na  udział w zawodach oraz innych działaniach organizowanych przez FLESZ,  która wiąże Państwa  z ZKS (Art. 6 ust 1 lit. b). W tym przypadku dane te będziemy przetwarzać przez 6 lat, ze względu na wymagania Ustawy o rachunkowości.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa oraz obiektom znajdującym się w dyspozycji ZKS (Art. 6 ust. 1 lit. F0. Dane zebrane w tym celu przetwarzamy przez 3 lata.

 

 

Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania,
 • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 • sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • zawiadomienia o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

 

 

We wszystkich kwestiach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych przez Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica mogą Państwo kontaktować się z władzami:

 

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: flesz@onet.pl
 • pisemnie na adres: Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica
 • ul. Ogrodowa 36
 • 66-008 Świdnica

 

 

 

 

Zarząd klubu

 

 

 

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W Szkolnym Klubie Szermierczym „FLESZ” Świdnica popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Działając za Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica , niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica  – jako administratora – danych osobowych Państwa lub Państwa dziecka związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem, realizacji przez Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica  celów statutowych a także w celach wizerunkowych.

Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica  jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica z siedzibą w Świdnicy przy ul. Ogrodowej 36, NIP: 973-06-52-174, Regon: 971260338.
 2. Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji zadań statutowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości.
 3. Dane osobowe Państwa lub Państwa dziecka będą udostępnianie innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji programu, projektu, celów statutowych, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości.
 4. Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa lub Państwa dziecka danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, pesel, imiona rodziców, nr  telefonu kontaktowego, szkoła, klasa do jakiej dziecko uczęszcza. 
 5.  Przetwarzanie przez Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica  wskazanych wyżej kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Klub mógł w sposób należyty zrealizować cele statutowe, które są przedmiotem zawartej z Państwem deklaracji przystąpienia.
 6. Przetwarzanie przez Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica  wskazanych wyżej danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 7. Przetwarzanie przez Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica  wskazanych wyżej kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
 8. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe lub Państwa dziecka zostały lub zostaną ujawnione przez Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica  są: pracownicy, trenerzy oraz zarząd. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 9. Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica  nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych oraz danych Państwa dzieci do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe lub dane Państwa dzieci za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 11. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica  danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie udziału Państwa lub Państwa dziecka w programie, zajęciach, treningach. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica , poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.
 12. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres zks1@onet.pl stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:
  „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica  moich danych osobowych”.
 13. Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica  informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Szkolny Klub Szermierczy „FLESZ” Świdnica  Państwa danych osobowych lub danych osobowych Państwa dziecka,  narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.